UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ KỲ CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kỳ Châu, ngày 22 tháng 5 năm 2017

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ CÓ GMAIL.COM

TT

Họ và Tên

Ngày tháng năm sinh

Tên tài khoản

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Dủng

10/6/1978

nguyenvandung.ky

chau@gmail.com

P. Bí Thư TTĐU

2

Trần Công An

10/7/1980

vanphongkychau

@gmail.com

P. Chủ tịch UBND xã

3

Phạm Lương Thịnh

11/6/1964

luongthinhkc

@gmail.com

P. Chủ tịch HĐND xã

4

Bùi Thị Liễu

01/9/1972

buithilieukc

@gmail.com

Chủ tịch UBMTTQ xã

5

Phạm Xuân Lâm

11/6/1985

lamthiet2010

@gmail.com

Công chức XDĐC

6

Nguyễn Đình Tấn

30/8/1960

dinhtankyhung

@gmail.com

Công chức Tài chính

7

Lê Thị Kim Oanh

01/9/1982

kimoanhkc

@gmail.com

Kế toán

8

Phạm Ngọc Huệ

10/01/1991

ngochuemc

@gmail.com

Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy Quân sự xã

9

Lê Thị Thanh Huyền

20/12/1988

huyentap.ka

@gmail.com

Văn phòng Đảng ủy

10

Trần Bách Chiến

19/8/1968

tranbachchien1968

@gmail.com

Công chức Văn hóa

11

Nguyễn Thị Ngọc

12/12/1989

bichngockychau

@gmail.com

Chuyên trách DS - KHHGĐ

12

Phan Chí Hiếu

12/11/1964

phanhieucax

@gmail.com

Trưởng Công an xã

13

Nguyễn Văn Sáng

nguyenvansanght.

dhnv@gmail.com

P. Công an xã

14

Phạm Thị Hòa

18/8/1991

hoa180891

@gmail.com

P. Bí thư Đoàn TN, Phụ trách NTM

15

Nhự Thị Hoài

23/4/1989

hoaitet@gmail.

com

Bí thư Đoàn TN

16

Nguyễn Đình Sơn

01/10/1979

dinhsonnguyenkc

79@gmail.com

Chủ tịch Hội ND

17

Nguyễn Ngọc Nhật

20/7/1982

dangnhatnguyen82@gmail.com

P. Chủ tịch Hội ND

18

Nguyễn Thị Lam

10/01/1985

honglamkychau

@gmail.com

Chủ tịch Hội LHPN xã

19

Nguyễn Thị Gái

10/12/1983

nguyenthigaikc

@gmail.com

P. Chủ tịch UBMT xã

20

Nguyễn Hoàng Yến

09/7/1984

ubkychau

@gmail.com

Công chức Văn phòng

21

Nguyễn Thị Hồng Nhung

18/12/1985

nguyennhungfc@gmail.com

Văn thư lưu trử HS

22

Lê Xuân Hạnh

14/5/1964

lexuanhanh.kc

@gmail.com

Công chức Địa chính

23

Nguyễn Thị Ngọc Bé

01/7/1981

ngocbe82@gmail.

com

Công chức Tư pháp

24

Đặng Thị Hiếu

04/02/1989

hieuduc8689

@gmail.com

Công chức VHCS

25

Võ Văn Thạch

24/6/1993

vothachkc@gmail.com

P, CHT BCH Quân sự

26

Nguyễn Thị Điểm

19/2/1987

ndiemkychau@gmail.com

P. CT Hội LHPN

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã Ký)

Phạm Lương Thịnh

 Người đang truy cập: 14
 Tổng số truy cập: 2367541