I. DANH SÁCH BCH ĐẢNG ỦY XÃ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Đ/c Nguyễn Văn Dũng

2. Đ.c Trần Xuân Việt

3. Đ/c Phạm Lương Thịnh

4. Đ/c Nguyễn Đình Sơn

5. Đ/c Trần Công An

6. Đ/c Bùi Thị Liễu

7. Đ/c Phạm Hồng Thái

8.Đ/c Phạm Ngọc Huệ

9. Đ.c Nhự Thị Hoài

10. Đ/c Nguyễn Thị Lam

11. Đ/c  Nguyễn Thị Hải Đường

II. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

1. Đ/c Trần Xuân Việt

2. Đ/c Nguyễn Văn Dũng

3. Đ/c Trần Công An

4. Đ/c Bùi Thị Liêu

III. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

1. Đ/c Trần Công An

2. Đ/c. Nguyễn Văn Dũng

3. Đ.c  Bùi thị Liễu

DANH SÁCH CÁN BỘ UBND XÃ KỲ CHÂU

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Ghi chú

Trần Xuân Việt

BT - CTHĐND xã

0972800414

Nguyễn Văn Dũng

PBT. ĐU xã

0986307070

Trần Công An

Phó Chủ tịch UBND

01689198343

Phạm Lương Thịnh

Chủ tịch UBND

0978728898

Trần Xuân Việt

Chủ tịch UBMTTQ

0974738256

Cao Bùi Thùy Trinh

Địa chính

0974139260

Nguyễn Tiến Hường

Chủ tịch Hội CCB

0985508937

Phạm Hồng Thái

Trưởng công an

0934637179

Nguyễn Đình Sơn

P. Chủ tịch UBND

01634048998

Lê Thị Bích Nhuận

Kế toán ngân sách

0989648946

Nguyễn Đức Toàn

P.chủ tịch Hội CCB

01689187439

Đặng Xuân Dần

CT. Hội NCT

0988492167

Nguyễn T Hồng Nhung

PCT Hội ND

01693317812

Nguyễn Thị Lam

Chủ tịch Hội PN

0918621599

Nguyễn Thị Nhung

Công chức xây dựng - NTM

01682030705

Phạm Xuân Lâm

Địa chính - XD

0975662599

Phạm Ngọc Huệ

Xã đội trưởng

0986127459

Nguyễn Thị Ngọc Bé

Tư Pháp

0977670499

Trần Bách Chiến

Văn hóa

0986117889

Nguyễn Thị Gái

Phó CT. MTTQ

0975557600

Đặng Thị Hiếu

Văn hóa CS

01666417226

Nguyễn Ngọc Nhật

CT Hội Nông dân

0972105883

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó xã đội

01653662224

Nhự Thị Hoài

BT Đoàn thanh niên

0985856599

 Người đang truy cập: 18
 Tổng số truy cập: 2366991